fbpx

W DZIEKANACIE

9,99

Elevate your Polish language skills and expand your vocabulary specific to the dean’s office at the university with this comprehensive mini e-book. Designed for B1/B2 level students who wish to enhance their linguistic abilities in this academic setting, this resource is perfect for those seeking to navigate the administrative aspects of university life.

Inside this e-book, you will discover three authentic dialogue scenarios that portray real-life situations encountered at the dean’s office. These dialogues provide valuable context and offer insight into the everyday interactions between students and administrative staff. By engaging with these dialogues, you will become more familiar with the language and expressions commonly used in such university settings.

The e-book features an extensive range of vocabulary related to student identification, grade point average, important student applications, and more. From terms describing various forms and documents to expressions used during academic inquiries, you will have access to a comprehensive collection of relevant vocabulary. Enhance your ability to effectively communicate with the administrative staff and confidently handle administrative procedures. To assess your understanding and reinforce your learning, the e-book includes interactive exercises that allow you to apply your newly acquired vocabulary. Test your comprehension and ensure that you can utilize the vocabulary in practical scenarios.

Additionally, a quiz at the end of the e-book will enable you to assess your overall knowledge and retention. For further practice and revision, a Quizlet flashcard set is provided, featuring all the words and useful phrases used in the mini e-book. With English and Ukrainian translations available, this interactive set of flashcards will aid you in expanding your vocabulary and reinforcing your understanding. Unlock the language of the dean’s office in Polish and gain the confidence to navigate administrative tasks at the university. With real-life dialogues, an extensive vocabulary section, interactive exercises, and a Quizlet flashcard set, this mini e-book is an indispensable resource for B1/B2 level students looking to expand their linguistic horizons in the academic realm.

Category:

Підніміть свій рівень знання польської мови та розширте свій словниковий запас, специфічний для канцелярії деканату університету, завдяки цьому докладному міні-посібнику. Створений для студентів рівнів B1/B2, які бажають вдосконалити свої лінгвістичні навички в академічному середовищі, цей ресурс ідеально підходить для тих, хто прагне орієнтуватися в адміністративних аспектах університетського життя. Усередині цього посібника ви знайдете три аутентичні діалогові сценарії, які відображають реальні ситуації, що виникають у канцелярії деканату. Ці діалоги надають цінний контекст та розкривають побутові взаємодії між студентами та адміністративним персоналом. Взаємодія з цими діалогами допоможе вам стати більш знайомим з мовою та виразами, що часто використовуються у таких університетських середовищах. У посібнику представлено широкий спектр лексики, пов'язаної з ідентифікацією студента, середнім балом, важливими студентськими заявами та багато іншим. Від термінів, що описують різні форми та документи, до виразів, які використовуються під час академічних запитань, ви матимете доступ до всебічної колекції відповідної лексики. Покращуйте свою здатність ефективно спілкуватися з адміністративним персоналом та впевнено виконуйте адміністративні процедури. Для оцінки розуміння та закріплення навчального матеріалу, посібник включає інтерактивні вправи, які дозволяють вам використовувати свої нові слова і вирази. Перевірте своє розуміння та переконайтеся, що можете використовувати лексику у практичних ситуаціях. Крім того, в кінці посібника є тест, який дозволяє оцінити ваші загальні знання та засвоєння.

Для додаткової практики та повторення, надається набір флеш-карток Quizlet, на яких представлені всі слова та корисні фрази, використані в міні-посібнику, з англійськими та українськими перекладами. Цей набір інтерактивних флеш-карток допоможе вам розширити свій словниковий запас та закріпити отримані знання. Розкрийте мову канцелярії деканату у польській мові та набудьте впевненості у виконанні адміністративних завдань університету. За допомогою аутентичних діалогів, широкого словникового запасу, інтерактивних вправ та набору флеш-карток Quizlet, цей міні-посібник є невід'ємним ресурсом для студентів рівня B1/B2, які бажають розширити свої лінгвістичні здібності в академічній сфері.

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may leave a review.