fbpx

REGULAMIN SKLEPU MYPOLISHCOURSE.COM

Produkty oferowane w Sklepie są sprzedawane przez MyPolish Language School  , prowadzącego/-ą działalność gospodarczą pod nazwą Szkoła Języków Obcych Magdalena Trawińska-Krawiec, NIP: 6391910381, REGON: 242848010, wpisanego/-ą do Centralnej Ewidencji  i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzonej przez ministra właściwego ds. gospodarki, adres do kontaktu: ul.Gen.J.Bema 24a/3, 47-400 Racibórz, zwanego dalej – Sprzedawca.

Możesz skontaktować się ze Sprzedawcą e-mailowo, pisząc na adres:admin@mypolishcourse.com lub telefonicznie: +48506131307.

§1 PODSTAWOWE POJĘCIA

Wyjaśnienie podstawowych pojęć:

 1. Cena – wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Klient zobowiązany jest zapłacić, a w przypadku treści/usługi cyfrowej – także cyfrowe odwzorowanie wartości;
 2. Dzień roboczy – dzień tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni wolnych od pracy;
 3. Dostawa – oznacza dostarczenie Klientowi Produktu przez Sprzedawcę;
 4. Dostawca – podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca, a którego zadaniem jest zrealizowanie dostawy (szczegółowe informacje dot. dostawców i form dostawy określono na stronie Sprzedawcy);
 5. Klient – podmiot, który planuje dokonać zakupu lub dokonuje zakupu produktu/-ów,  tj. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące, także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę ze Sprzedawcą, zwana również Użytkownikiem;
 6. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu do celów, które nie są bezpośrednio związane z jej działalnością gospodarczą/zawodową;
 7. Oferta – propozycja sprzedaży zawierająca istotne elementy Produktu (m.in. opis produktu, indywidualna propozycja Sprzedawcy); 
 8. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu;
 9. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – osoba fizyczna, zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowa ta nie posiada dla niej charakteru zawodowego, powstającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 10. Produkt –Towar lub Usługa oferowana przez Sprzedawcę w Sklepie, przeznaczona do sprzedaży; Produkt ma charakter odpłatny, chyba że wskazano inaczej;
 11. Produkt elektroniczny – treść cyfrowa, którą Klient otrzymuje w ramach zakupu, a która przybiera postać pliku elektronicznego. Format pliku zależny jest od zawartości materiału (np. e-book, inne materiały w formie pdf, audio/video);
 12. Produkt fizyczny – produkt podlegający wysyłce fizycznej pocztą/kurierem lub który może być odebrany osobiście;
 13. Usługa cyfrowa – usługa pozwalającą Klientowi na: a) wytwarzanie, przetwarzanie, przechowywanie lub dostęp do danych w postaci cyfrowej, b) wspólne korzystanie z danych w postaci cyfrowej, które zostały przesłane lub wytworzone przez konsumenta lub innych użytkowników tej usługi, c) inne formy interakcji za pomocą takich danych; 
 14. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży określający zasady korzystania ze Sklepu i składania zamówień oraz zasad realizacji zamówień przez Sprzedawcę;
 15. Sklep/ strona internetowa – strona, na której prowadzona jest sprzedaż produktów przez Sprzedawcę;
 16. Towar – rzecz będąca przedmiotem umowy zawartej pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 17. Towar z elementami cyfrowymi – towar zawierający treść cyfrową / usługę cyfrową lub z nią połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej / usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;
 18. Trwały nośnik – materiał lub narzędzie do przechowywania informacji, które pozwalają na dostęp do tych informacji w przyszłości (przez czas niezbędny do realizacji celów, jakim te informacje służą) i umożliwiają odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;
 19. Umowa – wzajemne uzgodnienia Sprzedawcy i Klienta określające obustronne prawa oraz obowiązki;
 20. Usługa – usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta.
 21. Uczestnik – osoba fizyczna, która została wskazana przez Klienta jako osoba korzystająca z zajęć/usług edukacyjnych świadczonych przez Organizatora;
 22. Zajęcia – zajęcia edukacyjne/usługa edukacyjna świadczona przez Organizatora na rzecz Klienta; 

 

§2 ZASADY WSPÓŁPRACY I ZAWARCIA UMOWY

 1. Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia Klientowi Regulamin przed zawarciem umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Sprzedawca.
 2. Warunki realizacji umowy i zasady współpracy są określone w Regulaminie oraz w Ofercie. 
 3. Regulamin oraz Oferta nie wyłączają ani nie ograniczają wynikających, z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa uprawnień Klienta, będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 4. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu a Ofertą, wiążąca jest Oferta. 
 5. Umowa zostaje zawarta w chwili akceptacji przez Klienta Regulaminu, dokonania płatności oraz potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji, z zastrzeżeniem postanowienia poniżej.
 6. W przypadku , gdy termin płatności lub termin pierwszej płatności przypada po zawarciu Umowy, Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu i potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. 
 7. W przypadku płatności cyklicznej lub płatności, która została rozłożona na raty, Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania pierwszej płatności lub pierwszej części płatności oraz akceptacji Regulaminu przez Klienta i potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji. W przypadku wyboru płatności cyklicznej lub ratalnej, Klient jest zobowiązany do zapłaty Ceny za Produkt w całości. Zapłata pierwszej płatności, nie zwalnia Klienta z obowiązku zapłaty Ceny w całości. 
 8. Do skutecznej płatności – w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – dochodzi z chwilą uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 9. Z uwagi na brzmienie ustawy o podatku od towarów i usług, w przypadku dokonywania zamówienia przez Przedsiębiorcę, w celu wystawienia faktury VAT przez Sprzedawcę, konieczne jest podanie numeru identyfikacyjnego przedsiębiorcy (np. NIP) na etapie składania zamówienia.

§3 CENA 

 1. Cena jest ceną brutto i obejmuje wszystkie podatki wymagane przepisami prawa, z zastrzeżeniem sytuacji, w której Sprzedawca wskazał jednoznacznie, że cena jest ceną netto i należy do niej doliczyć podatek VAT.
 2. Cena nie zawiera informacji odnośnie kosztów dostawy czy innych kosztów, które Klient zobowiązany będzie ponieść, a o których to kosztach będzie poinformowany przed złożeniem zamówienia. 
 3. Ceną obniżoną jest cena obowiązująca na skutek obniżenia ceny Produktu. 
 4. Ceną najniższą jest najniższa cena za Produkt, która obowiązywała w okresie 30 dni, przed wprowadzeniem obniżki, a w przypadku produktu oferowanego do sprzedaży w okresie krótszym niż 30 dni – cena najniższa jest ceną najniższą obowiązującą w okresie – od dnia rozpoczęcia oferowania tego Produktu, do dnia wprowadzenia obniżki. 
 5. W przypadku obniżenia ceny Produktu, który ulega szybkiemu zepsuciu lub ma krótki termin przydatności – obok ceny za Produkt, Sprzedawca uwidacznia także informację o cenie sprzed pierwszego zastosowania obniżki.
 6. W przypadku, gdy Sprzedawca stosuje procedurę indywidualnego dostosowania ceny, na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, Sprzedawca informuje o tym Klienta przed złożeniem zamówienia.

 

§4 ZASADY SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ 

 1. Klient może korzystać ze Sklepu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta są rozpatrywane następnego Dnia roboczego.
 2. Sprzedawca korzysta z usług Serwisu Przelewy 24 do oferowania płatności on-line. 
 3. Płatności można dokonać za pomocą przelewu elektronicznego, kartą płatniczą lub kredytową, płatnością BLIK oraz za pośrednictwem innych płatności oferowanych przez Serwis.
 4. Klient ma obowiązek dokonać płatności niezwłocznie po złożeniu zamówienia, o ile nic innego nie wynika z Oferty lub wybranego przez Klienta sposobu płatności.
 5. W celu złożenia zamówienia przez Sklep należy:

1) wybrać Produkt, które chce się kupić, spośród opcji dostępnych na stronie, poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka” lub przycisku analogicznego;

2) po wybraniu Produktu należy wskazać wymagane informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);

3) zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrany/-e Produkt/y, w tym za dostawę, oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;

4) zaakceptować Regulamin i zamówienie, a także dokonać płatności za zamówienie, zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

 1. W celu złożenia zamówienia Produktów drogą elektroniczną, np. za pomocą e-maila lub przez wiadomość za pośrednictwem komunikatorów internetowych lub przez zewnętrzny program należy:

1) zapoznać się z Ofertą oraz wybrać Produkt, który/-e chce się kupić;

2) po wybraniu Produktu/-ów należy wskazać wymagane przez Sprzedawcę informacje (np. dane Klienta, sposób płatności, sposób dostawy);

3) przed zaakceptowaniem zamówienia należy zapoznać się z informacją o łącznej cenie za wybrany/-e Produkt/y, w tym za dostawę, oraz o innych dodatkowych kosztach, wynikających ze złożonego zamówienia;

4) zaakceptować przedstawione przez Sprzedawcę warunki współpracy w ramach zamówienia, w tym Regulamin oraz dokonać płatności za zamówienie zgodnie z wybranym sposobem płatności. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca prześle potwierdzenie złożenia zamówienia.

 1. Sprzedawca przesyła Klientowi także potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz warunki Umowy, o ile nie zostały przekazane przed zawarciem Umowy. 
 2. Sprzedawca ma prawo anulować zamówienie z ważnych przyczyn, w tym w szczególności: 1) w przypadku niedokonania płatności przez Klienta w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia lub 2) w przypadku wypełnienia przez Klienta formularza zamówienia w sposób uniemożliwiający jego prawidłową realizację, pomimo wezwania Klienta do uzupełnienia/poprawienia danych pod rygorem anulowania zamówienia.

§5 ZASADY REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

Produkty elektroniczne (m.in. e-booki/nagrania wideo/kursy on-line/materiały PDF)

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego Produkt elektroniczny, dostęp do Produktu zostanie udzielony Klientowi niezwłocznie po dokonaniu skutecznej płatności, nie później niż w terminie 48 godzin, o ile Oferta nie zawiera innych ustaleń.
 2. Produkt elektroniczny będzie udostępniony w ramach Konta Użytkownika lub zostanie przesłany na podany przez Klienta adres e-mail, z zastrzeżeniem postanowień poniżej.
 3. W przypadku Produktu takiego jak np. kursy lub inne produkty elektroniczne, w ramach których materiały, z uwagi na specyfikę Produktu, nie są dostępne niezwłocznie po zakupie, materiały te będą udostępniane systematycznie, w kolejnych dniach kursu lub od razu – w zależności od ustaleń wynikających z Oferty.
 4. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do grupy na Facebooku lub do innych platform, a także do transmisji na żywo (webinarów / spotkań on-line), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do ww. miejsc niezwłocznie po zakupie lub w terminie wynikającym ze specyfiki i Oferty.
 5. O ile nic innego nie wynika z Oferty, dostęp do Produktu jest ograniczony czasowo i wynosi 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia Umowy.
 6. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku lub materiałów, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 7. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym tych, które dotyczą zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z Umową. 

Transmisje on-line (m.in. webinary)

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego dostęp do transmisji on-line (m.in. webinarów/ szkoleń on-line na żywo), Klientowi zostanie przydzielony dostęp do platformy, na której odbywa się webinar/spotkanie najpóźniej przed terminem transmisji on-line. Dostęp zostanie przesłany na e-mail wskazany przez Klienta.
 2. Transmisje on-line mogą być nagrywane przez Sprzedawcę, o ile nic innego nie wynika z Oferty. 
 3. W związku z możliwością nagrywania transmisji on-line, Sprzedawca uregulował w niniejszym Regulaminie także kwestie utrwalania wizerunku oraz przetwarzania danych wrażliwych Klienta. [§6 Wizerunek]

Zajęcia/kursy

 1. W przypadku zakupu Produktu uwzględniającego zajęcia i kursy edukacyjne, szczegółowe informacje znajdują się w załączniku nr 1 do Regulaminu. 

Konsultacje/Spotkania/Sesje 

 1. Szczegółowe informacje dotyczące usługi znajdują się w Ofercie.
 2. Pod pojęciem 1 godziny należy rozumieć 60 minut, o ile z Oferty nie wynika inaczej.
 3. Konsultacje zostaną przeprowadzone, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu przez Klienta ze Sprzedawcą, które to ustalenie nastąpi: drogą e-mailową i/lub formą sms-ową i/lub poprzez wybranie terminu w udostępnionym kalendarzu on-line (w przypadku, gdy został udostępniony) – o ile nic innego nie wynika z Oferty.
 4. Klient może skorzystać z usługi nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia zakupu, o ile z Oferty nie wynika inaczej.
 5. Istnieje możliwość 1-krotnej zmiany terminu usługi. Warunkiem zmiany jest odwołanie terminu usługi najpóźniej na 48 godzin przed planowanym terminem i ustalenie nowego terminu. W przypadku nieodwołania usługi, zgodnie z ww. zasadami, usługa zostanie uznana za wykonaną. Zmiana terminu powinna nastąpić e-mailowo lub telefonicznie, na wskazany w Regulaminie adres e-mail lub numer telefonu. 

Usługi w modelu subskrypcyjnym 

17 W przypadku świadczenia Usług w modelu subskrypcyjnym, w tym udzielania dostępu do produktów na czas określony, o ile z Oferty i charakteru usługi nie wynika inaczej:

1) umowa jest zawierana na czas określony – wskazany w zamówieniu;

2) w przypadku, gdy umowa nie zostanie wypowiedziana najpóźniej do dnia poprzedzającego termin obowiązywania umowy, umowa zostanie automatycznie przedłużona na czas nieokreślony. Wypowiedzenie można złożyć na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie, bez podania przyczyny lub poprzez kliknięcie opcji dostępnej w ramach Konta Użytkownika;

3) w przypadku umowy zawartej na czas nieokreślony, możliwe jest jej rozwiązanie ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego;

4) miesiąc dostępu należy rozumieć jako miesiąc kalendarzowy, licząc od dnia dokonania skutecznej płatności.

Pozostałe informacje dot. Produktów  

 1. Sprzedawca z ważnej przyczyny zastrzega sobie prawo do odwołania transmisji on-line lub Szkolenia najpóźniej na dzień przed planowanym terminem wydarzenia, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin wydarzenia, o czym Klient zostanie powiadomiony. W przypadku gdy Klient nie może uczestniczyć w nowym terminie, Klient ma prawo odrzucić propozycje Sprzedawcy.   
 2. Sprzedawca informuje Klienta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń niezbędnych do zachowania zgodności Produktu z umową. 
 3. Jeżeli Klient nie może uruchomić udostępnianego pliku, materiału lub dostępu do Platformy Sprzedawcy lub innych platform, powinien skontaktować się ze Sprzedawcą. 
 4. Z Produktu Sprzedawcy ma prawo korzystać wyłącznie jedna osoba (o ile nic innego nie wynika z Oferty). W przypadku gdy Uczestnikiem ma być inna osoba niż Klient, Klient wskazuje to Sprzedawcy na etapie składania zamówienia lub niezwłocznie po złożeniu zamówienia poprzez wskazanie adresu e-mail Uczestnika. W takim przypadku, Klient zobowiązuje Uczestnika do przestrzegania Regulaminu, a w szczególności zasad i obowiązków wskazanych w §5 – 8 oraz §12-13. 

§6 WIZERUNEK

 1. Klient jest świadomy tego, że wizerunek Uczestnika udostępniany w ramach transmisji on-line może być przetwarzany przez Sprzedawcę, w tym utrwalany i rozpowszechniany do celów edukacyjnych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów związanych z realizacją Umowy. 
 2. Klient jest świadomy tego, że transmisje on-line mogą być nagrywane, a nagrania z transmisji mogą być udostępniane w ramach platformy z materiałami/szkoleniami/kursami.
 3. Klient – poprzez włączenie kamery podczas transmisji on-line (webinarów/spotkań on-line), wyraża zgodę na utrwalanie, wykorzystywanie i rozpowszechnianie przez Sprzedawcę wizerunku Uczestnika w postaci nagrania/zdjęć z przebiegu transmisji on-line/przebiegu współpracy do celów i edukacyjnych, dokumentacyjnych, archiwizacyjnych oraz do celów realizacji niniejszej Umowy. 
 4. Przetwarzanie wizerunku Klienta/Uczestnika do celów marketingowych i promocyjnych wymaga odrębnej zgody. 
 5. Wizerunek, o którym mowa powyżej, może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób uczestniczących w transmisji on-line, natomiast nagranie filmowe i dźwiękowe z jego udziałem może być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających w ramach działalności Sprzedawcy. Zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji.
 6. Klient nie może utrwalać, wykorzystywać i rozpowszechniać wizerunku innych uczestników/osób prowadzących bez uprzedniej zgody ww. osób. W przypadku naruszenia ww. postanowienia, Sprzedawca, jak również inne osoby, których prawo do wizerunku zostało naruszone, mają prawo wystąpić z roszczeniem o zapłatę odszkodowania i/lub zadośćuczynienia w związku z ww. działaniem.

§7 WARUNKI TECHNICZNE

 1. Klient może korzystać ze Sklepu zgodnie z Regulaminem i obowiązującymi przepisami.
 2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci internetowej i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, wiązać się może z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia.
 3. W celu skorzystania ze Sklepu lub złożenia zamówienia, konieczne jest posiadanie przez Klienta:

1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej, wspieranej przez producenta, z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);

2) aktywnego konta poczty elektronicznej.

 1. W celu skorzystania z Produktów (nie dotyczy Produktów fizycznych), konieczne jest posiadanie przez Klienta:

1) aktualnej wersji przeglądarki internetowej, wspieranej przez producenta, z dostępem do Internetu (np. Opera, Mozilla Firefox, Google Chrome);

2) aktywnego konta poczty elektronicznej;

3) aktualnego narzędzia/programu obsługującego pliki elektroniczne, w formacie wskazanym w Ofercie (np. w formacie: *.zip, *.pdf, *.mobi, *.pub, *.doc, *.docx, *.xsl);

4) konta na platformie społecznościowej Facebook lub komunikatora, jeżeli z Oferty wynika, że przedmiotem umowy jest m.in. dostęp do dedykowanej grupy na Facebooku.

 1. W przypadku, gdy do skorzystania ze Sklepu lub zakupu Produktu konieczne będzie spełnienie dodatkowych wymagań technicznych, Klient zostanie o tym poinformowany przed skorzystaniem ze Sklepu lub przed złożeniem zamówienia na Produkt.

§8 PRAWA AUTORSKIE I LICENCJE

 1. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, w tym Produkty elektroniczne i Usługi, teksty, zdjęcia, grafiki, multimedia oraz znaki towarowe są utworem w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, podlegającym ochronie prawnej.
 2. Prawami autorskimi do ww. materiałów dysponuje Sprzedawca bądź inny podmiot, od którego Sprzedawca uzyskał odpowiednią licencję. Materiały mogą być też wykorzystywane przez Sprzedawcę w oparciu o inną podstawę prawną.
 3. Wszelkie materiały udostępniane przez Sprzedawcę, mogą być wykorzystywane wyłącznie przez Klienta na własny użytek, o ile nic innego nie wynika z Oferty. Nieuprawnione jest dalsze rozpowszechnianie, udostępnianie, zgrywanie i pobieranie w jakikolwiek sposób materiałów, poza zakresem dozwolonego użytku. 
 4. Sprzedawca udziela Klientowi niewyłącznej licencji, bez prawa do udzielania sublicencji oraz bez ograniczeń terytorialnych. Ograniczenia czasowe wynikają z Oferty lub z niniejszego Regulaminu. Wynagrodzenie z tytułu udzielenia licencji zostało uwzględnione w cenie. 
 5. Klient ma prawo do korzystania z materiałów, na następujących polach eksploatacji:

1) w zakresie zapisu utworu oraz wydruku – zapis techniką cyfrową na Koncie Użytkownika lub w inny sposób dozwolony przez Sprzedawcę; wydruk może być dokonany na własne potrzeby korzystania z materiałów;

2) na płaszczyźnie modyfikacji utworu na własne potrzeby, w zakresie wynikającym ze wskazówek, instrukcji/ instrukcji wideo, komentarzy.

 1. W przypadku naruszenia zakazu, o którym mowa w niniejszym paragrafie, w tym naruszenia praw autorskich, Sprzedawca ma prawo, domagać się od Klienta odszkodowania i zadośćuczynienia. Klient w ww. zakresie może ponosić odpowiedzialność cywilną lub karną.
 2. Sprzedawca ma prawo do dokonania okresowej aktualizacji Produktów, w tym Produktów elektronicznych.

§9 NIEZGODNOŚĆ PRODUKTU 

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odpowiedzialności za zgodność świadczenia z Umową, zobowiązującą do przeniesienie własności Towaru na Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, w zakresie umów zawartych od dnia 1 stycznia 2023r.
 2. Do umów zobowiązujących do przeniesienia własności towaru, w tym zwłaszcza do umów sprzedaży, umów dostawy oraz umów o dzieło, będących towarem, nie stosuje się przepisów księgi trzeciej tytułu II działu XI ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie ustawę o prawach konsumenta. Szczegółowe informacje dot. ww. zasad znajdują się w ustawie o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 3. Jeżeli Towar jest niezgodny z Umową, Klient może żądać jego naprawy albo wymiany lub w przypadkach określonych w ustawie o prawach konsumenta – również odstąpienia od Umowy.
 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Klient żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Klient żąda wymiany, jeśli doprowadzenie do zgodności towaru z umową w sposób wybrany przez Klienta, jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę. Jeżeli, zarówno naprawa, jak i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów, Sprzedawca może odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z umową. Klient udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. 
 5. Jeżeli Towar jest niezgodny z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, gdy: 

1) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową lub nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

2) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową; 

3) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

4) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli niezgodność Towaru z umową jest nieistotna. 
 2. W razie odstąpienia od umowy Klient niezwłocznie zwraca Towar Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Klientowi cenę niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania. 
 3. Klient może złożyć reklamację dotyczącą niezgodności Towaru z umową, wysyłając ją na adres Sprzedawcy wskazany w Regulaminie (adres korespondencyjny lub e-mailowy). Reklamacja powinna zawierać dane: umożliwiające identyfikację Klienta, przedmiot reklamacji oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji uniemożliwiającej jej rozpatrzenie, Sprzedawca wezwie Klienta do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania. Klient może złożyć reklamację z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu. Niniejsza procedura ma odpowiednie zastosowanie do uprawnień wynikających z §10 Regulaminu.
 4. Sprzedawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, o ile nic innego nie wynika z przepisów szczególnych. Odpowiedź przesłana zostanie na adres e-mailowy Klienta lub przekazana w inny sposób wybrany przez Klienta.
 5. Postanowień niniejszego rozdziału nie stosuje się do Towaru, który służy wyłącznie jako nośnik treści cyfrowej.
 6. Poza uprawnieniami wynikającymi z rękojmi, niektóre Towary mogą być objęte gwarancją. W takim przypadku, informacje dotyczące gwarancji zostaną określone m.in. w Ofercie lub w odrębnym dokumencie, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o prawach konsumenta.

§10 DODATKOWE UPRAWNIENIA KLIENTA DOTYCZĄCE TREŚCI/USŁUGI CYFROWEJ 

 1. Niniejszy rozdział określa uprawnienia Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, w przypadku umów na dostarczenie treści/usługi cyfrowej zawartych od dnia 1 stycznia 2023 r. Szczegółowe informacje dot. uprawnień Klienta określają przepisy ustawy o prawach konsumenta, a niniejszy Regulamin nie ma na celu ich ograniczenia lub zmiany.
 2. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może żądać doprowadzenia do zgodności z umową lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy. 
 3. Sprzedawca może odmówić doprowadzenia do zgodności z umową, jeżeli doprowadzenie do zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową, w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby poniesienia nadmiernych kosztów przez Sprzedawcę. 
 4. Jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są niezgodne z umową, Klient może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo oświadczenie o odstąpieniu od umowy, gdy: 

1) doprowadzenie do zgodności z umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;

2) Sprzedawca nie doprowadził treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową;

3) brak zgodności z umową występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić treść cyfrową lub usługę cyfrową do zgodności z umową;

4) brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od umowy;

5) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on treści cyfrowej lub usługi cyfrowej do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. 

 1. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli treść cyfrowa lub usługa cyfrowa są dostarczane w zamian za zapłatę ceny, a brak zgodności z umową jest nieistotny. 
 2. Jeżeli Klient nie otrzymał treści lub usługi cyfrowej, informuje o tym Sprzedawcę. W przypadku ich niedostarczenia – niezwłocznie lub w dodatkowym, wyraźnie uzgodnionym przez strony terminie – Klient może odstąpić od umowy. 
 3. Klient może odstąpić od umowy bez wzywania do dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, jeżeli: 

1) Sprzedawca oświadczył lub z okoliczności wyraźnie wynika, że nie dostarczy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej lub 

2) Strony uzgodniły lub z okoliczności zawarcia umowy wyraźnie wynika, że określony termin dostarczenia treści cyfrowej lub usługi cyfrowej miał istotne znaczenie dla Klienta, a Sprzedawca nie dostarczył jej w tym terminie.

 1. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się, jeżeli umowa przewiduje dostarczenie treści cyfrowej za pośrednictwem materialnego nośnika. 

§11 ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

 1. Niniejszy rozdział określa zasady odstąpienia od umowy przez Konsumenta oraz Przedsiębiorcę na prawach konsumenta.
 2. Klient będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą działającym na prawach konsumenta, ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni z zastrzeżeniem postanowień poniżej. W celu skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Klient powinien o tym poinformować Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia, wysyłając np. e-mail lub pismo na adres wskazany w Regulaminie. Więcej informacji o prawie odstąpienia znajduje się w załączniku nr 2 i 3 do Regulaminu.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku:

1) umowy o świadczenie usług, w sytuacji gdy Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości; wówczas Klient jest zobowiązany do zapłaty ustalonej ceny;

2) umowy o dostarczanie treści cyfrowych w innej formie niż na nośniku materialnym, w sytuacji gdy Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę, utraci prawo odstąpienia od umowy i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał Klientowi potwierdzenie otrzymania zgody; wówczas Klient jest zobowiązany do zapłaty ustalonej ceny;

3) gdy przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Klienta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (tzw. towar na zamówienie);

4) gdy przedmiotem świadczenia jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

5) gdy przedmiotem świadczenia jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu towaru;

6) gdy przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

7) gdy przedmiotem świadczenia jest dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

8) gdy przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, a ich cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni, a ich wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

9) gdy cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

10) gdy zawarcie nastąpiło w drodze aukcji publicznej;

11) gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

12) umowy o świadczenie usług, których Klient wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana, za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, wówczas Klient jest zobowiązany do zapłaty ustalonej wcześniej ceny.

 1. Klient, o którym mowa w ust. 1, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu, w związku z korzystaniem z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Produktu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy o dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej, Klient powstrzymuje się od korzystania z tej treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i udostępniania ją osobom trzecim.

§12 KONTO UŻYTKOWNIKA

 1. Sprzedawca tworzy dla Klienta Konto Użytkownika, tj. indywidualny panel uruchomiony na rzecz Klienta przez Sprzedawcę w celu korzystania z Produktów Sprzedawca po dokonaniu przez Klienta rejestracji oraz zawarciu nieodpłatnej umowy na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika, dalej jako Konto. Umowa na utworzenie i prowadzenie Konta Użytkownika jest zawarta na czas nieokreślony.
 2. Klient nie może udostępniać Konta osobom trzecim lub posiadać kilku Kont.
 3. Założenie Konta jest konieczne w celu uzyskania do niego dostępu, złożenia zamówienia oraz do uzyskania dostępu do Produktu, o ile Produkt udostępniany jest na Koncie.
 4. Sprzedawca przesyła na wskazany przez Klienta adres e-mailowy informacje dotyczące 
  Konta. Klient ustanawia indywidualne hasło do Konta. Klient ma obowiązek ustanowić indywidualne hasło również w przypadku, gdy na potrzeby rejestracji Konta Użytkownika hasło generowane jest automatycznie przez system. Po rejestracji Konta, Klient powinien niezwłocznie ustanowić nowe hasło. 
 5. Klient może zgłosić Sprzedawcy żądanie usunięcia Konta e-mailowo lub w inny sposób przyjęty do komunikacji – z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia bez podania przyczyny.
 6. Usunięcie Konta może wiązać się z utratą dostępu do Produktów udostępnionych w ramach Konta.
 7. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę na utworzenie i prowadzenie Konta:

1) z ważnych przyczyn, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia (dotyczy Klienta będącego Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta); pod pojęciem ważnej przyczyny należy rozumieć w szczególności: naruszenie przez Klienta postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych, a także podejmowanie przez Klienta działań sprzecznych z dobrymi obyczajami;

2) bez podania przyczyny, w trybie natychmiastowym (dotyczy Klienta, który nie jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta).

§13 SZCZEGÓŁOWE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Postanowienia wskazane w niniejszym paragrafie mają zastosowanie do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.
 2. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, jest sąd właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. Przedsiębiorca, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, ma obowiązek zbadać przesyłkę przy jej odbiorze. W razie dostrzeżenia wad i uszkodzeń – Przedsiębiorca ma obowiązek sporządzić protokół przy odbiorze. W przypadku niedopełnienia ww. formalności, Sprzedawca nie odpowiada za: wady i uszkodzenie Produktu, powstałe od chwili przyjęcia go przez Dostawcę, aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki, leżące po stronie Dostawcy.
 4. Strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową/wady rzeczy względem Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta. 
 5. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć Przedsiębiorcy umowę w trybie natychmiastowym. W tym celu Sprzedawca przesyła Przedsiębiorcy na adres e-mailowy lub adres korespondencyjny oświadczenie w przedmiocie wypowiedzenia umowy. Przedsiębiorca zrzeka się jakichkolwiek roszczeń w tym zakresie.
 6. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Przedsiębiorcy, który nie jest Przedsiębiorcą na prawach konsumenta.

§14 OPINIE O PRODUKTACH

 1. Opinie dotyczące Produktów, publikowane przez Sprzedawcę są przez niego weryfikowane. 
 2. Weryfikacja następuje m.in.: poprzez porównanie danych osobowych lub szczegółów współpracy z danymi i informacjami posiadanymi przez Sprzedawcę w zakresie Klientów korzystających dotychczas z Produktów Sprzedawcy, jak również poprzez bezpośredni kontakt z ww. osobą z podziękowaniem za opinię albo poprzez przesłanie do Klientów, dedykowanego linku do pozostawienia opinii. 
 3. W przypadku wątpliwości dotyczących tego, czy opinia pochodzi od osoby korzystającej z Produktów Sprzedawcy, opinia ta nie jest publikowana przez Sprzedawcę.
 4. Publikowane opinie mają na celu przedstawienie korzyści, dostrzeżonych przez dotychczasowych Klientów, związanych z zakupem Produktów Sprzedawcy.
 5. Sprzedawca nie korzysta z opinii sponsorowanych lub barterowych.

§15 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W czasie trwania konieczności nieuniknionej/ zdarzenia niezależnego od stron, Strony umowy zwolnione będą od wszelkiej odpowiedzialności za jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie, jeżeli tylko okoliczności zaistnienia konieczności nieuniknionej będą stanowiły przeszkodę w wykonaniu umowy. Powyższe ma zastosowanie również w okresie bezpośrednio poprzedzającym lub następującym bezpośrednio po wystąpieniu konieczności nieuniknionej, jeśli tylko we wskazanym okresie oddziaływanie tej konieczności będzie stanowiło przeszkodę w wykonaniu umowy.
 2. Przez konieczność nieuniknioną należy rozumieć zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym, całkowicie niezależne od woli i działania Stron, którego nie można było przewidzieć i niemożliwe było zapobieżenie temu zdarzeniu, w szczególności takiemu jak: powódź, włamanie, wojna, akt terroru, wprowadzenie stanu wyjątkowego.
 3. W sytuacji, gdy Klient jest spoza kraju Sprzedawcy, powinien go o tym poinformować, podając informację o swoim miejscu zamieszkania/siedzibie, aby umożliwić Sprzedawcy rozliczenie podatku, zgodnie z obowiązującymi go przepisami.
 4. W ramach korzystania z Produktów zabrania się: dostarczania informacji o charakterze bezprawnym oraz działania w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
 5. Polubowne rozpatrywanie sporów i reklamacji. Konsument ma możliwość zwrócenia się do:

1) stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy;

2) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego, w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą;

3) powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów, w celu uzyskania pomocy w sprawie umowy lub 

4) ma prawo skorzystać z platformy ODR. Platforma służy do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami – http://ec.europa.eu/consumers/odr.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, w tym zwłaszcza z powodu zmiany przepisów prawa, w zakresie, w jakim wymuszają one na Sprzedawcy również zmianę treści niniejszego Regulaminu oraz w przypadku istotnej zmiany czynników biznesowych, o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę. Zmiany przepisów prawa szczególnie istotne dla treści regulaminu, dotyczyć mogą: Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Regulamin może ulec zmianom z ważnych przyczyn także na podstawie wprowadzonych i obowiązujących decyzji UOKIK, PUODO lub orzeczeń sądowych w zakresie odpowiadającym wydanym decyzjom/orzeczeniom. 
 2. Do umów zawartych przed wejściem w życie nowego Regulaminu, stosuje się wersję Regulaminu obowiązującego w terminie zawarcia przez Klienta Umowy.
 3. Prawem właściwym jest prawo polskie z zastrzeżeniem ust. 10.
 4. Sądem właściwym jest sąd polski z zastrzeżeniem ust. 10.
 5. W przypadku Klienta będącego konsumentem, postanowienia Regulaminu nie pozbawiają konsumenta ochrony przyznanej przez przepisy prawa państwa jego zwykłego pobytu, których nie da się wyłączyć na podstawie umowy. W sytuacji, gdy przepisy, które obowiązują w państwie konsumenta są dla niego bardziej korzystne, a przepisów tych nie można wyłączyć w drodze umowy, to znajdą one zastosowanie w umowie zawartej między Klientem a Sprzedawcą.
 6. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych uregulowane są w Polityce prywatności. 
 7. Regulamin obowiązuje od dnia 1.06.2023.
 8. Niniejszy Regulamin został sporządzony w dwóch wersjach językowych – polskiej i angielskiej. W przypadku rozbieżności wynikających z tłumaczenia, pierwszeństwo ma polska wersja językowa.

 

Załącznik nr 1

REGULAMIN ZAJĘĆ I KURSÓW

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa warunki organizacji i przeprowadzania zajęć i kursów (zwanych dalej Zajęciami) przez Sprzedawcę. Regulamin zajęć i kursów stanowi integralną częśc Regulaminu sklepu. 
 2. Umowa zostaje zawarta z chwilą akceptacji przez Klienta Regulaminu, potwierdzenia przez Sprzedawcę przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dokonania płatności (o ile płatność jest warunkiem rozpoczęcia współpracy). Integralną częścią umowy jest Oferta Sprzedawcy lub Umowa o świadczenie usług edukacyjnych, o ile została Klientowi udostępniona (dalej jako Oferta).
 3. Słownik pojęć znajduje się w § 16 Regulaminu.

§ 2 PŁATNOŚCI

 1. Klient zobowiązany jest dokonać płatności za Zajęcia. Szczegółowe informacje dot. płatności, w tym harmonogram, określa Oferta oraz postanowienia Regulaminu sklepu.
 2. Brak płatności w terminie, skutkuje uruchomieniem przez Sprzedawcę procedury windykacji należności. Płatności monitorowane są przez Kancelarię radcy prawnego Kinga Konopelko [adres do kontaktu: ul. Sezamkowa 28/3, 52–317 Wrocław; www.edulegal.pl].
 3. W przypadku braku terminowej wpłaty Organizator, po wcześniejszym wezwaniu do zapłaty pod rygorem wstrzymania świadczenia usług lub rozwiązania umowy, zastrzega sobie prawo do wstrzymania się ze świadczeniem usług lub do rozwiązania umowy.

§ 3 ORGANIZACJA ZAJĘĆ

 1. Sprzedawca świadczy usługi edukacyjne dla Uczestnika, tj. przeprowadza zajęcia, które zobowiązał się zorganizować w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, a także przygotowuje niezbędne materiały do nauki. 
 2. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania ustalonych zasad w trakcie trwania zajęć. Zobowiązuje się m. in. do: przygotowywania się do zajęć, przestrzegania zasad kultury osobistej oraz niezakłócania pracy podczas zajęć.
 3. W przypadku zajęć grupowych, gdy liczebność grupy nie osiągnie lub spadnie poniżej 4 osób (o ile nie wskazano w Ofercie innej minimalnej liczby osób w grupie), Sprzedawca ma prawo rozwiązać Umowę z ważnych przyczyn. Sprzedawca może także zaproponować przeniesienie Uczestnika do innej grupy lub zaproponować podniesienie opłaty, a Klient ma prawo do odrzucenia nowej oferty. 
 4. Szczegółowe informacje dot. wizerunku Uczestnika określono w Regulaminie sklepu.

§ 4 HARMONOGRAM

 1. Termin realizacji Umowy, wymiar czasu zajęć, jak również liczbę zajęć wskazano w Ofercie.
 2. W przypadku zajęć grupowych harmonogram zajęć określany jest nie później niż przed rozpoczęciem zajęć, o ile nie wskazano inaczej w Ofercie. 
 3. W kwestii zajęć indywidualnych, o ile nie wskazano inaczej w Ofercie, harmonogram zajęć jest indywidualnie uzgadniany przez Sprzedawcę i Uczestnika/Klienta. Harmonogram zajęć na najbliższy miesiąc kalendarzowy:

1) w przypadku nowego Uczestnika – harmonogram ustalany jest na pierwszych zajęciach;

2) w przypadku Uczestnika kontynuującego Zajęcia – harmonogram określany jest najpóźniej na ostatnich zajęciach w danym miesiącu kalendarzowym.

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odwołania zajęć z ważnej przyczyny najpóźniej na dzień przed planowanym terminem zajęć, chyba że ważna przyczyna nastąpiła później (np. nagła choroba, zdarzenie losowe). W takiej sytuacji zostanie wyznaczony inny termin do odrobienia tych zajęć.
 2. W przypadku zajęć grupowych:

1) z uwagi na specyfikę zajęć, zmiana harmonogramu zajęć przez Klienta/Uczestnika nie jest możliwa;

2) nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem.

 1. W przypadku zajęć indywidualnych (1:1), zmiana harmonogramu zajęć przez Klienta/Uczestnika jest możliwa wyłącznie z ważnych przyczyn, na zasadach opisanych poniżej:

1) Klient/Uczestnik ma obowiązek poinformować Sprzedawcę o zmianie terminu zajęć najpóźniej na 24 godziny przed planowanymi zajęciami (np. SMS-em/e-mailem lub w inny przyjęty sposób); 

2) Klient/Uczestnik może odwołać maksymalnie 2 zajęć w miesiącu;

3) zajęcia uznaje się za zrealizowane, jeśli ich termin nie został zmieniony w sposób, o którym mowa w punktach powyżej. W takim przypadku nieobecność na zajęciach nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za zajęcia, które odbyły się zgodnie z harmonogramem i które Sprzedawca był gotowy realizować.

 1. W przypadku nieobecności na zajęciach, Uczestnik może otrzymać dostęp do przygotowanych materiałów z zajęć. W tym celu Uczestnik kontaktuje się ze Sprzedawcą, wskazując adres e-mail, na który materiały mają zostać udostępnione/przesłane (o ile materiały nie zostały udostępnione na platformie z materiałami).

§ 5 ZAJĘCIA ON-LINE – WYMAGANIA TECHNICZNE

1. W przypadku zajęć on-line, Uczestnik powinien posiadać:

1) aktywną pocztę elektroniczną,

2) sprzęt komputerowy do uczestnictwa w zajęciach, słuchawki lub głośnik do odtwarzania dźwięku, a także mikrofon oraz kamerę.

 1. Zaleca się uczestniczenie w zajęciach przy wykorzystaniu stałego łącza internetowego. Mobilne łącze z uwagi na swój charakter może powodować zakłócenia, w tym przerwanie uczestnictwa Uczestnika w zajęciach.
 2. Sprzedawca nie odpowiada za nieprawidłowości związane z uczestnictwem w zajęciach on-line, w sytuacji gdy przyczyna leży po stronie Klienta/Uczestnika lub innych podmiotów, z których usług Klient/Uczestnik korzysta (np. usługa dostępu do Internetu), a które to usługi mogą mieć bezpośredni/pośredni wpływ na możliwość korzystania z usług Sprzedawcy.
 3. W przypadku wystąpienia problemów technicznych, o których mowa w ust. 3, uniemożliwiających uczestniczenie w zajęciach, zajęcia uważa się za zrealizowane. 
 4. W przypadku wystąpienia problemów technicznych po stronie Sprzedawcy lub podmiotów wspierających Sprzedawcę w realizacji umowy, które uniemożliwiają przeprowadzenie zajęć w całości lub w części, zajęcia te –w całości lub w części zostaną przełożone na inny termin.
 5. Udostępniane materiały mogą mieć format *.PDF*, *.doc, *.mp3, *.mp4 ,*.zip, *.rar. Uczestnik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki. 
 6. W przypadku gdy materiały będą udostępniane za pośrednictwem platformy Zoom/Skype lub Google Meet /programu/aplikacji Google Classroom lub innej, konieczne będzie posiadanie przez Uczestnika dostępu do ww. platform. Sprzedawca przekaże Uczestnikowi instrukcje dot. uzyskania dostępu do ww. platform.

§ 6 ROZWIĄZANIE UMOWY 

 1. Klient bez podania przyczyny ma prawo rozwiązać umowę w drodze jednoznacznego oświadczenia woli, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia (w przypadku zajęć grupowych) oraz 2-tygodniowego wypowiedzenia (w przypadku zajęć indywidualnych). 
 2. Rozwiązanie Umowy powinno nastąpić poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy w formie pisemnej lub dokumentowej (m.in. e-mailem).
 3. Sprzedawca ma prawo rozwiązać umowę z ważnych przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie, a także w przypadku istotnego naruszenia przez Klienta/Uczestnika postanowień Regulaminu i Umowy – po uprzednim wezwaniu do zaprzestania naruszeń i wyznaczeniu odpowiedniego dodatkowego terminu, pod rygorem wypowiedzenia/rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym. Do istotnych naruszeń należy w szczególności: brak zapłaty wynagrodzenia za zajęcia, działania podejmowane przez Klienta/Uczestnika uniemożliwiające lub utrudniające prowadzenie Zajęć.
 4. Z chwilą rozwiązania umowy Sprzedawca dokonuje rozliczenia wniesionych opłat.
 5. W przypadku dokonania opłaty za Zajęcia w kwocie wyższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy oraz wydatki poniesione przez Sprzedawcę w celu należytej realizacji Umowy, Organizator zwraca Klientowi nadpłatę niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy. Nadpłata zwracana jest na rachunek Klienta, z którego dokonywał płatności, chyba że Klient wskaże inaczej.
 6. W przypadku dokonania opłaty za Zajęcia w kwocie niższej niż kwota odpowiadająca liczbie zajęć zrealizowanych do dnia upływu okresu wypowiedzenia/rozwiązania Umowy oraz wydatki poniesione przez Sprzedawcę w celu należytej realizacji Umowy, Klient ma obowiązek uregulować niedopłatę (brakującą kwotę) niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia wezwania. 

§ 7 ZMIANA UMOWY

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn, zwłaszcza w razie istotnej zmiany czynników ekonomicznych (np. z uwagi na wzrost obciążeń i opłat publicznych, wzrost opłat administracyjnych), o ile istnieje związek przyczynowo-skutkowy między ww. zmianą a zmianą kosztów świadczenia usług przez Sprzedawcę, a także z powodu zmiany przepisów prawa (m.in. kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta) lub decyzji i orzeczeń w zakresie, w jakim wymuszają one na Sprzedawcy wprowadzenie zmian. 
 2. O każdej zmianie Regulaminu Klient zostanie powiadomiony e-mailowo lub pisemnie, nie później niż w terminie 14 dni przed planowanym terminem wprowadzenia zmian.
 3. Sprzedawca zawiadamiając o zmianach, o których mowa w ust. 1, informuje o tym, że jeżeli przed datą wejścia w życie zmian Klient nie zgłosi Sprzedawcy sprzeciwu wobec tych zmian, uznaje się, że Klient wyraził na nie zgodę.
 4. Klient ma prawo przed dniem wejścia w życie zmian wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym.
 5. W przypadku, gdy Klient zgłosi sprzeciw wobec zmian, ale nie dokona wypowiedzenia umowy, umowa ta rozwiązuje się w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie zmian Regulaminu.
 6. Procedura, o której mowa w ust. 1-5 nie dotyczy zmiany formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia on-line. Jeżeli  z ważnych przyczyn utrudnione lub niemożliwe będzie prowadzenie zajęć stacjonarnie, w tym zwłaszcza w przypadku, gdy ogłoszony zostanie stan epidemii, stan zagrożenia epidemiologicznego, stan wyjątkowy lub wprowadzone zostaną inne obostrzenia utrudniające lub uniemożliwiające prowadzenie zajęć stacjonarnie, m.in. w związku z rozwojem sytuacji epidemicznej na skutek ograniczeń o charakterze administracyjnym lub na skutek zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, a także wtedy, gdy zmiana formy prowadzenia zajęć będzie uzasadniona istotnymi względami bezpieczeństwa Sprzedawcy i Uczestników. W sytuacji wystąpienia ww. okoliczności – do czasu ich ustania – Klient wyraża zgodę na zmianę formy prowadzenia zajęć z zajęć stacjonarnych na zajęcia on-line. Szczegółowe informacje dot. wymagań w zakresie zajęć on-line zostały określone w § 4 Regulaminu (Zajęcia on-line).
 7. Zmiana formy prowadzenia zajęć, o której mowa w § 7 ust. 6:

1) nie stanowi zmiany Umowy/Regulaminu i nie wymaga aneksowania, 

2) nie stanowi podstawy do rozwiązania umowy/odstąpienia od umowy, 

3) nie stanowi podstawy do zmiany wysokości opłat za zajęcia. 

 1. Zmiana terminu zajęć z przyczyn leżących po stronie Sprzedawcy, o której mowa w §  4 i §  5 (Harmonogram i Zajęcia on-line), nie stanowi zmiany umowy. W przypadku braku możliwości odrobienia zajęć przez Uczestnika w nowym, zaproponowanym przez Sprzedawcę terminie – opłata za te zajęcia zostanie zwrócona lub zostanie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy – zgodnie z decyzją Klienta.

 

Załącznik nr 2  do Regulaminu 

POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni:

 1. od dnia zawarcia umowy w przypadku umów o świadczenie usług; 
 2. od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub, w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa – weszła w posiadanie rzeczy, a w przypadku rzeczy dostarczanych partiami – z dniem wejścia w posiadanie ostatniej z rzeczy. W przypadku umów o regularne dostarczanie rzeczy, przez czas oznaczony – z chwilą wejścia w posiadanie pierwszej z rzeczy przez Państwa lub osobę trzecią – wskazaną przez Państwa (inną niż przewoźnik).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Nasze dane do kontaktu: 

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, aby wysłali Państwo informację, dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy 

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy, zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów, wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat związanych z tym zwrotem. 

Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Proszę odesłać lub przekazać nam Produkt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeśli odeślą nam Państwo rzecz przed upływem 14 dni. 

Będą musieli Państwo ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, o ile nic innego nie wynika z Oferty. 

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości Produktu, wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Jeżeli zażądali Państwo rozpoczęcia świadczenia usług przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, zapłacą nam Państwo kwotę proporcjonalną do zakresu świadczeń spełnionych do tej chwili, w której poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

 

Załącznik nr 3


Nasze dane do kontaktu: Szkoła Języków Obcych Magdalena Trawińska-Krawiec, adres do kontaktu: ul.Gen.J.Bema 24a/3, 47-400 Racibórz, e-mail: admin@mypolishcourse.com, telefon: +48506131307. 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

Niniejszym, działając na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, odstępuję od umowy zawartej w dniu *… dotyczącej*/polegającej na*…..

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data …………………………………………………

* uzupełnić

 


Załącznik nr 4

Nasze dane do kontaktu:  Szkoła Języków Obcych Magdalena Trawińska-Krawiec, ul.Gen.J.Bema 24a/3, 47-400 Racibórz, e-mail: admin@mypolishcourse.com, telefon: +48506131307. 

 

FORMULARZ REKLAMACJI

(wypełnij formularz w przypadku chęci złożenia reklamacji dot. niezgodności Towaru z Umową)

Dotyczy zamówienia nr: _________ z dnia ____ 

Dotyczy produktu: _____________ [opis produktu]

 

Informuję, iż zakupiony przeze mnie towar jest niezgodny z umową. Niezgodność Towaru z umową polega na: _____________. Niezgodność została stwierdzona w dniu _______________.

Z uwagi na powyższe, proszę o: _____________ (wskazać roszczenie).

Imię i nazwisko, adres Klienta* … Podpis*… (o ile wysyłane w wersji papierowej)

Data ………………….* uzupełnić